Przedawnienie – nowe przepisy

Z dniem 9 lipca 2018 r. z dziesięciu do sześciu lat został skrócony podstawowy termin przedawnienia. Szybszy okres przedawnienia o najistotniejsza zmiana przepisów Kodeksu cywilnego.

Zdaniem Ustawodawcy, jak wskazano w uzasadnieniu projektu nowelizacji: „termin 6 letni przyczyni się do wskazywanego zwiększenia stabilności stosunków prawnych i będzie jednocześnie terminem wystarczającym na podjęcie przez uprawnionego czynności w celu dochodzenia roszczenia”.

Przedsiębiorcy powinni wiedzieć, że zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1104), do roszczeń powstałych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i w tym dniu jeszcze nieprzedawnionych stosuje się od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Należy zatem zbadać terminy wymagalności należności i jak najszybciej wystąpić w celu sądowego dochodzenia roszczeń.

Zmiany nie dotyczą tylko szybszych terminów przedawnienia. Zgodnie z art. 117 § 2(2) Kodeksu cywilnego, po upływie terminu przedawnienia nie można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi. Powyższy przepis oznacza, że przedsiębiorca nie będzie mógł wystąpić przeciwko konsumentowi z żądaniem spełniania przedawnionego roszczenia. Skutek przedawnienia będzie zatem następował z mocy samego prawa. W ocenie Ustawodawcy, art. 117 § 2(2) Kodeksu cywilnego „zmobilizuje przedsiębiorcę, aby wykonał swoje prawo podmiotowe, poprzez realizację przysługującego mu roszczenia w określonym terminie, doprowadzając w ten sposób do zgodności stanu faktycznego z obowiązującym prawem”.

Jednakże art. 117(1) § 1 Kodeksu cywilnego, w wyjątkowych przypadkach sąd może, po rozważeniu interesów stron, nie uwzględnić upływu terminu przedawnienia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi, jeżeli wymagają tego względy słuszności. W myśl art. 117(1) § 2 Kodeksu cywilnego korzystając z tego uprawnienia, Sąd powinien rozważyć w szczególności:

  1. długość terminu przedawnienia;
  2. długość okresu od upływu terminu przedawnienia do chwili dochodzenia roszczenia;
  3. charakter okoliczności, które spowodowały niedochodzenie roszczenia przez uprawnionego, w tym wpływ zachowania zobowiązanego na opóźnienie uprawnionego w dochodzeniu roszczenia.

Jeżeli potrzebujesz wsparcia w sprawie windykacyjnej, zadzwoń do adwokat Agnieszki Kwapień z Kancelarii Adwokackiej w Katowicach – tel. 32 204 22 00.


Spotkania z adwokat Agnieszką Kwapień odbywają się w wybranym
przez Państwa terminie, także w dni wolne od pracy.